Riktlinjer för första hjälpen

Svenska första hjälpen-rådet uppmanar till att all utbildning inom första hjälpen ges med högsta möjliga kvalitet. Första hjälpen ska utföras enligt aktuella, evidensbaserade riktlinjer och bästa metod (”best practice”).

Mot denna bakgrund har Rådet tagit fram Svenska riktlinjer för första hjälpen.

Dokumentet grundar sig på de första internationella riktlinjerna som producerats av International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, International first aid and resuscitation guidelines 2011 samt 2010 American Heart Association and American Red Cross Guidelines for First Aid och syftar till att främja harmonisering av första hjälpen-metoder i Sverige, samt förtydliga evidens inom första hjälpen.

Svenska första hjälpen-rådet har i dokumentet anpassat instruktionerna till svenska förhållanden och lagar. Den svenska anpassningen har granskats och godkänts av Första hjälpen-rådets expertgrupp. Att ta fram riktlinjer är en del av kvalitetssäkringen för att säkerställa att allmänheten och frivilliga första hjälpare får utbildning i första hjälpen i enlighet med rådets standard.

Dessa riktlinjer strävar snarare efter ”harmonisering” än efter ”standardisering”. Avsikten är inte att ha en teknik för varje situation, utan att ha en samsyn om lägsta överenskomna principer för att garantera att evidensbaserade livräddande åtgärder praktiseras av alla som ger första hjälpen.

Notera: Dessa riktlinjer ersätter inte första hjälpen-manualer och tillhörande utbildningsmaterial. De syftar istället till att hjälpa utbildningsanordnare att vidareutveckla sina första hjälpen-material och utbildningsprogram, baserat på de senaste vetenskapligt bevisade slutsatserna och rekommendationerna. Riktlinjerna gäller omhändertagande av både barn och vuxna, om särskilda överväganden behöver göras med hänsyn till den drabbades ålder så anges detta.

Svenska riktlinjer för första hjälpen 2013